ARBETSMILJÖPOLICY

Syftet tillika målet med arbetet är att på ett strukturerat och planlagt sätt eliminera risker på arbetsplatsen samt sträva efter att förebygga belastningsskador till gagn för både den enskilde och företaget.

Det är företagets skyldighet att tillse att vi lever upp till de krav som lagstiftningen ställer i form av konkreta krav såväl som förhållningssätt.

Detta åstadkommer vi genom regelbundna skydds- och brandronder samt årlig uppföljning och redovisning av bl a tillbud/olycksfall.

En gång per år genomförs en personalundersökning där samtliga medarbetares syn på arbetsmiljön skall kartläggas, analyseras och utvärderas till hjälp för framtida förbättringsåtgärder.

Företaget arbetar för en drog- och alkoholfri arbetsmiljö.

All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats. Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan. VD och närmast överordnad har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen.

Företaget skall arbeta för att förebygga kränkande särbehandling, vilket aldrig kan accepteras, oavsett vem eller vilka som drabbas.

VD Mats Wetterlundh